Head Spa

ヘッドスパ10分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1100円

ヘッドスパ20分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2200円

ヘッドスパ30分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3300円 

ハニードレナージュショート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7700円

ハニードレナージュミディアム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8250円

ハニードレナージュセミロング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8800円

ハニードレナージュロング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9350円

ハニードレナージュスーパーロング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9900円